Poučení o zpracovávání osobních údajů

Poučení zájemce o obchodní spolupráci, nebo uchazeče o zaměstnání o zpracování osobních údajů poskytnutých ve výběrovém řízení

Jako zájemce o obchodní spolupráci, nebo uchazeč o zaměstnání berete na vědomí, že vámi poskytnuté osobní údaje včetně dalších údajů poskytnutých v průběhu výběrového řízení (zejm. životopis), jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) – za účelem splnění smlouvy. Konkrétně pak pro účely realizace výběrového řízení, tedy na základě právního titulu, kterým je přijetí opatření před uzavřením pracovněprávního, nebo obchodně-partnerského vztahu.

Berete na vědomí, že jste byl poučen o tom, že zpracování osobních údajů zájemců o obchodní spolupráci, případně uchazečů o zaměstnání se STOIX SE probíhá po dobu výběrového řízení a údaje jsou uloženy pro tento účel nejméně po dobu trvání výběrového řízení a nejdéle po dobu 2 let od jejich poskytnutí. Přičemž po ukončení výběrového řízení správce zpracovává vaše osobní údaje pro účely oprávněného zájmu správce, a to pro potřeby prokázání, že výběrové řízení proběhlo řádně a transparentně a pro účely určení, obhajobu a vymáhání práv správce, tedy za účelem ochrany oprávněných zájmů správce osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Berete na vědomí, že s vámi poskytnutými údaji bude nakládáno jako s pravdivými a přesnými ve smyslu GDPR.

Správce osobních údajů: STOIX SE, Sídlo: Trnitá 543/16, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 17107377

(dále jen „STOIX“)

Berete na vědomí, že jste byl/a poučen/a o tom, že:

• poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné;

• můžete poskytnutý souhlas kdykoli odvolat na e-mailové adrese info@stoix.cz;

• jste oprávněn/a požadovat informaci, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou STOIX zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům;

• máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, a jež jste poskytl/a STOIX, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo, aby STOIX předala tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné;

• můžete jako subjekt údajů požádat o opravu či výmaz (likvidaci) osobních údajů, omezení (blokaci) zpracování, případně, je-li to přípustné, vznést námitku proti zpracování.

STOIX vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti, informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti, kterou lze podat prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách STOIX (www.stoix.cz) v záložce KONTAKT. Na webových stránkách www.stoix.cz v záložce Ochrana osobních údajů nalezne pak uchazeč také další informace související se zpracováním osobních údajů a zejména dokument Obecné zásady zpracování osobních údajů