Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY EVIDENCE

ZÁJEMCŮ O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI, NEBO UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

u společnosti STOIX SE a skupiny STOIX

tímto v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a dále dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) uděluji společnosti

STOIX SE, se sídlem Trnitá 543/16, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 171 07 377 („Správce”)

a dále uděluji těmto společnostem ze skupiny STOIX, které jsou propojeny ovládající osobou skutečného majitele ve smyslu § 4 zák. č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů v aktuálním znění ve spojení s § 74 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, v aktuálním znění:

STOIX Investments s.r.o. IČO: 177 50 458; STOIX Consulting s.r.o. IČO: 177 50 440; STOIX Real Estate s.r.o. IČO: 191 34 967, STOIX investiční zprostředkovatel s.r.o., IČO: 092 81 959

(dále jen „skupina STOIX“)

tento souhlas se zpracováním a sdílením mých osobních údajů, které ode mne, z veřejných zdrojů nebo od spolupracujících třetích stran získal Správce a členové skupiny STOIX, a to v rozsahu identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, zákaznické číslo, datum narození nebo u podnikatele také obchodní firmy, IČO a sídlo), kontaktní údaje (zejména adresa, telefon, e-mail), sociodemografické údaje, o mém plnění závazků vůči Správci a údaje, které zpracovává Správce a skupina STOIX pro splnění jejich právní povinnosti, plnění smlouvy nebo za účelem jejich oprávněných zájmů („Osobní údaje“). Účelem zpracování je zařazení mé osoby do evidence zájemců o obchodní spolupráci, nebo uchazečů o zaměstnání a mé následné oslovování v souvislosti s tímto účelem, včetně zasílání e-mailových a jiných elektronických sdělení. Na základě tohoto účelu si tak Správce a členové skupiny STOIX budou oprávnění mezi sebou mé Osobní údaje předávat a společně zpracovávat.

Souhlas uděluji na dobu trvání výběrového řízení vedeného Správcem a na dalších 5 let po jeho ukončení. Pokud Správce nebo jiná společností skupiny STOIX v době udělení tohoto souhlasu žádné výběrové řízení nevede, pak souhlas uděluji na dobu 5 let od jeho udělení.

Jsem poučen o tom, že přístup k Osobním údajům klientů, tedy i mým osobním údajům, mají pouze vybrané skupiny zaměstnanců a spolupracovníků skupiny STOIX. Osobní údaje jsou využívány pouze pro v tomto souhlasu stanovené účely.

Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním mých údajů podle tohoto souhlasu mám práva podle článků 12 až 22 a 34 GDPR a práva jim odpovídajících ustanovení zákona o zpracování osobních údajů, která mohu uplatnit vůči Správci či samostatně také vůči jakékoli společnosti skupiny STOIX, tedy je-li níže uveden pouze Správce, je tím myšlena i kterákoli společnost ze skupiny STOIX, zejména:

  • právo na transparentnost zpracování dle čl. 12 GDPR, tedy aby mi Správce poskytl stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace o zpracování mých osobních údajů;
  • právo na informace dle čl. 13 a 14 GDPR, kdy získá-li osobní údaje od mne, poskytne v okamžiku získání osobních údajů informace o Správci, účely zpracování a mých právech a jestliže osobní údaje nebyly získány přímo ode mne, poskytne i informace o tom jakým způsobem a od koho je získal, tedy zejména zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí a zda se jedná o veřejně dostupné informace;
  • právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, tedy požadovat od Správce potvrzení, zda zpracovává mé osobní údaje; dále mohu požadovat bližší informace o takovém zpracování a jeho účelu. Pokud bude mít Správce nepřesné údaje, mohu požadovat jejich opravu;
  • jestliže budou splněny podmínky čl. 17 GDPR, mohu požadovat výmaz mých osobních údajů. Toto právo mohu využít zejména pokud odvolám tento souhlas se zpracováním a Správce nebude mít žádný další právní důvod pro zpracování;
  • v případech stanovených v čl. 18 GDPR mám právo na to, aby Správce omezil zpracování mých osobních údajů. Po dobu omezení budou mé údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, k ochraně práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu;
  • za podmínek čl. 20 GDPR mám právo obdržet od Správce veškeré osobní údaje, které od o mne získal, a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu. V takovém případě mohu požadovat, aby Správce předal mé osobní údaje jinému správci, bude-li to technicky proveditelné.

Prohlašuji, že jsem byl informován a poučen o mém právu vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů dle článku 21 GDPR pro účely evidence zájemců o obchodní spolupráci, nebo uchazečů o zaměstnání a zasílání nabídek ke spolupráci, k čemuž jsem na základě tohoto dokumentu udělil souhlas. Beru na vědomí, že proti zpracování mých Osobních údajů pro účely evidence zájemců o obchodní spolupráci, nebo uchazečů o zaměstnání mám právo kdykoli vznést námitku a pokud takovou námitku odesláním na kontaktní údaje Správce či skupiny STOIX uvedené v tomto souhlasu vznesu, dojde neprodleně k ukončení zpracování Osobních údajů pro tyto účely.

Pokud se budu domnívat, že zpracováním mých osobních údajů došlo k porušení GDPR, mohu se obrátit se stížností k některému z dozorových úřadů, zejména v členském státě mého obvyklého bydliště, místa výkonu mého povolání, nebo místa, kde k údajnému porušení došlo. V případě České republiky je takovým dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobní údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: + 420 234 665 111, www.uoou.cz.

Tento souhlas poskytuji zcela dobrovolně a můžu jej kdykoliv zcela nebo z části odvolat, a to sdělením takového odvolání Správci prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže nebo kterékoli společnosti skupiny STOIX na adresu jejího sídla. Případné odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů. Některé Osobní údaje však bude moci Správce dále zpracovávat pro účely, ke kterým dle právních předpisů nepotřebuje souhlas. Více informací o zpracování Osobních údajů mohu najít v dokumentu Obecné zásady zpracování osobních údajů na webových stránkách skupiny STOIX.